zoeken

Welkom bij GC de Monden

Samenwerken aan goede zorg en welzijn in Nieuw Buinen, Valthermond en Tweede Exloërmond, gebied De Monden

Lettertype: A A A

Kansen

GC de Monden in maatschappelijke context

Gezondheidscentrum de Monden beoogt een integrale, multidisciplinaire samenwerking binnen de zorgketen, waarbij de patiënt centraal staat en gezien wordt in sociale, maatschappelijke context.

GC de Monden beschouwt ook de eigen organisatie en het project als onderdeel van die maatschappelijke context. Door ontwikkelingen in de regio en landelijk te volgen kunnen belemmeringen worden gesignaleerd, maar ook kansen worden benut.

Hiervoor maakt de projectorganisatie gebruik van een klankbordgroep. Deze bestaat uit vertegenwoordigers van Zorgbelang Drenthe, GGD Drenthe, Gemeente Borger-Odoorn, Achmea en vanuit het lopende onderzoek ‘Zorgkracht in krimpgebieden’. De klankbordgroep heeft als belangrijkste taak om mee te denken met het project en aan te geven of deze aansluit bij omringende ontwikkelingen en organisaties. Hoe kunnen we de participatie van patiënten vergroten? Hoe pakken we de communicatie aan richting alle verschillende doelgroepen en hoe zorgen we ervoor dat de resultaten van het samenwerkingsverband geïntegreerd worden in een nieuwe aanpak.

Kansen

Om de zorg toegankelijk, goed en betaalbaar te houden worden vanaf 2015 zorgactiviteiten van de AWBZ overgeheveld naar de WMO en de zorgverzekering. Gemeenten en zorgverzekeraars zijn zich aan het oriënteren op de invulling van deze veranderingen. Het project van GC de Monden kan hieraan bijdragen. Het project levert voor gemeenten voorbeelden op hoe community care en andere gezondheidsvraagstukken gezamenlijk kunnen worden aangepakt. Voor zorgverzekeraars kan het project benchmark-parameters opleveren voor het beoordelen van de effectiviteit van deze vorm van samenwerking.

Achmea als preferente zorgverzekeraar in de regio wil de mogelijkheden voor zorgvernieuwing op het gebied van preventie en zorg in de wijken graag stimuleren. Het project kan als proefveld worden gezien voor deze ontwikkelingen.

Effectmeting bij patiënten en zorgverleners

Vanuit het ZonMw programma op één lijn worden de effecten van de samenwerking gemeten vanuit het onderzoek SMOEL.

Om het aanbod van activiteiten in de buurt te laten aansluiten op de behoeften van de burgers wordt er een patiëntenadviesraad ingericht die periodiek wordt geconsulteerd. Daarnaast vindt periodiek overleg plaats met Zorgbelang Drenthe over het aanbod en de aanpak in relatie tot de behoeften van zorgvragers.

Wetenschappelijk onderzoek

Tijdens de uitvoering van het project wordt nog onderzocht in hoeverre het project interessant kan zijn voor nader wetenschappelijk onderzoek. Vanuit verschillende wetenschappelijke instellingen wordt momenteel onderzoek gedaan naar multidisciplinair werken in de zorg. Bekeken wordt of het project aanknopingspunten biedt voor de lopende onderzoeken of voor ander wetenschappelijk onderzoek.