zoeken

Welkom bij GC de Monden

Samenwerken aan goede zorg en welzijn in Nieuw Buinen, Valthermond en Tweede Exloërmond, gebied De Monden

Lettertype: A A A

Ambitie

Achtergrond

De regio Noordoost Drenthe en Zuidoost Groningen staat de komende jaren voor een bevolkingskrimp waarbij het aantal inwoners gaat dalen. Daarbij vergrijst de bevolking sterk. In de regio wonen relatief veel inwoners met een lage sociaaleconomische status die zich kenmerken door een minder gezonde leefwijze en daardoor meer gezondheidsrisico’s lopen en een slechtere gezondheid en een kortere (gezonde) levensverwachting hebben. Er is sprake van een hoge prevalentie van chronische ziekten waarbij naast somatische aandoeningen, psychische aandoeningen veelvuldig voorkomen. De vergrijzing zal dit verder versterken. Tegelijkertijd vragen gemeente en overheid om de zorg dichtbij, maar wel efficiënt en effectief te organiseren.

De ontwikkelingen van een krimpende bevolking, vergrijzing, toenemende zorgvragen in aantal en complexiteit vraagt om een krachtenbundeling op lokaal niveau in de eerste lijns zorgverlening. Er is behoefte om preventie, diagnostiek, behandeling en nazorg, ook voor kwetsbare patiënten en ouderen, zo dicht mogelijk bij de gebruikers te organiseren, waarbij er een goede zorgcoördinatie is rondom de patiënt en een goede afstemming tussen de verschillende zorgaanbieders.

Multidisciplinaire samenwerking       

Multidisciplinaire samenwerking, tussen alle betrokken partijen, biedt de oplossing.

Met die achtergrond besloten drie huisartsenpraktijken MC Noorderbreedte, MC Valthermond, MC Tweede Exloërrmond in 2010 de krachten te bundelen met thuiszorgorganisatie Icare, GGZ/Indigo Drenthe en Fysiotherapie Musselkanaal/BAG Kanaalstreek. “Gezondheidscentrum de Monden” is het resultaat van die krachtenbundeling. In 2012 trad Welzijnsgroep Andes toe als projectpartner.

GC de Monden is daarmee het vertrekpunt om die gewenste intensieve, multidisciplinaire samenwerking te realiseren.

Ambitie

In 2012 is gestart met het project Multidisciplinaire integrale zorg dicht bij huis in krimpregio “De Monden” . Dit project is onderdeel van het ZonMw programma “Op één lijn”.

Doel van het project is het opzetten van een multidisciplinair samenwerkingsverband gericht op community care, preventie en behandeling van in de regio veelvoorkomende ziektebeelden. Subdoelstellingen zijn:

  • Het inrichten van een geïntegreerd en multidisciplinair zorgaanbod voor COPD, diabetes, depressie, obesitas en (nazorg)oncologie, gebaseerd op het Chronic Care model van Wagner.
  • Het opzetten van een Community Care aanpak gericht op het aanbieden van preventie en zorg in de leefomgeving van de burger en aansluitend op de aanwezige hulpbronnen (informele zorg) om hierdoor een preventieve aanpak voor de ziekten met grote ziektelast te ontwikkelen en zo de instroom van het aantal patiënten met chronische klachten en ziekten te verminderen.
  • Formuleren van antwoorden op vraagstukken rond de coördinatie van zorgpaden, de juridische structuur, de financiering, ICT-gerelateerde onderwerpen en cultuurverandering.

Het ambitieniveau van GC de Monden is hoog, we gaan verder in onze doelen dan bestaande concepten. Vernieuwende aspecten zijn:

Eigen kracht

We richten ons op de eigen kracht van de cliënt en op de mogelijkheden van steun in de sociale omgeving. Niet de klacht, maar de kracht staat centraal. Er vindt gezamenlijke triage plaats uitgaande van de hulpvraag. Hulp en zorg worden volgens het model van stepped care (…) aangeboden.   

Verbinding met alle zorgverleners

Op basis van bestaande richtlijnen wordt de multidisciplinaire aanpak vastgelegd. De patiënt wordt vanuit zorgpaden multidisciplinair benaderd vanuit een combinatie van medische-somatische zorg en psychosociale zorg.  

Verbinding met informele zorg

Met de wijkgerichte aanpak, community care, wordt de informele zorg betrokken bij de zorgpaden. Wijkgerichte activiteiten zijn gericht op preventie en vroegsignalering om de eigen regie van inwoners te versterken. Welzijnshulpverleners én vrijwilligers kunnen eventuele problematiek eerder signaleren, waarbij een passende oplossing wordt gezocht, dicht bij de cliënt.

Gezondheidscentrum de Monden verbindt inwoners, zorgverleners en welzijnswerkers in en rondom Nieuw Buinen, Valthermond en 2e Exloërmond om met elkaar te werken aan goede zorg en welzijn.